close
loading

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 

Dodací podmínky

Objednané zboží expedujeme z našeho skladu většinou do tří pracovních dnů. V případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde k prodloužení dodací lhůty, budete kontaktováni a situace bude vyřešena individuálně.

Zásilky odesíláme službou ZÁSILKOVNA a Česká pošta, doručení zásilky po ČR běžně do 48 hodin (pouze v pracovní dny).

Náklady na komunikaci se řídí dle běžného tarifu operátora.
 

Přepravné

Zboží posíláme prostřednictvím společnosti Česká pošta a Zásilkovna. Cena poštovného: dobírka v rámci celé České republiky -  Česká pošta na adresu -155 Kč, Zásilkovna na pobočku - 110 Kč. Balné není účtováno.

Spotřebitelem je každý člověk, který nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Poskytovatelem služeb pro maloobchodní prodej je společnost Tarum, s.r.o. se sídlem Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52 753 018, DIČ: 2121142243.
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

 

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně nebo elektronicky a zasláním zboží nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty.  Před vrácením zboží nás vždy nejprve kontaktujte elektronicky nebo telefonicky.

Adresa pro vrácení zboží: Tarum, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

 

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět. Vráceny Vám nebudou i peněžní prostředky za přepravné. Přepravní náklady na vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů jsou na straně kupujícího.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Prodávající však má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 

Reklamační řád

Záruční doba na výrobky je doživotní.

 

V případě shledání porušení obalu na zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla v pořádku a  pozdější reklamace na poškození přepravou může být zamítnuta. Vady způsobené přepravou, které budou zjištěny až po otevření zásilky, je nutné nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu (doporučujeme oznámit do 1 pracovního dne).

 

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit kopii faktury a reklamační protokol. V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

V případě, že reklamace bude oprávněná má spotřebitel právo na úhradu veškerých nezbytně vynaložených nákladů s uplatněním reklamace po doložení výše nákladů (jedná se především o přepravné za zaslání zboží - proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží). Na náhradu těchto výdajů však nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.

Dojde-li k výměně zboží za nové na které je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Záruční doba běží od převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, v případě že dojde k poškození výrobku uživatelem, vystavujete se riziku zamítnutí reklamace. Reklamovaný výrobek bude odeslán k posouzení o jehož výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) budeme poté zákazníka informovat.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), najde kupující na stránce http://kizlyarsupreme.cz/osobni-udaje.

 

Změny obchodních podmínek, reklamačního řádu dle platné legislativy a přepravních tarifů vyhrazeny.

V případě nejasností se na nás prosím obraťte, rádi vše vyjasníme.

 

Kontakt

 

KIZLYAR GLOBAL NETWORK
OBCHODNÍ SEKCE - prodej nožů ČR

Na Zátorce 289/3
160 00 Praha 6

 

Tel. : (+420) 774 857 161

E-mail: info@kizlyarsupreme.cz
 

 

Powered by: www.cdx-world.com